Rozhovor s Ing. Martinem Dubovým, Alog.

Přinášíme rozhovor s dlouholetým členem Komory logistických auditorů Ing. Martinem Dubovým, Alog.. Jak se vůbec dostal k problematice logistiky? Jak z pozice logistického auditora vnímá specifika logistiky v českých podmínkách a jak své zkušenosti využívá na pozici interního logistika v podniku? Odpovědi na tyto otázky ale i nástin vývoje logistiky a očekávané nové trendy a technologie v nejbližších letech najdete v našem článku.

 

Vy jako strojní inženýr jste zakotvil v oboru logistiky, proč? Co vás k oboru přitáhlo?

Aniž bych to tušil, tak jsem se k oboru poprvé dostal v devadesátých letech minulého století během studií na Strojní fakultě ČVUT v Praze, kdy pojem logistika byl ještě převážně spojován pouze s poskytováním služeb v dopravě nebo skladování. Tehdy mě velmi zaujala možnost se oborově specializovat a zaměřit se na projektování výrobních procesů a systémů s vazbou na management výroby. Což, jak se později ukázalo, je také nedílnou součástí logistiky. Získané odborné znalosti jsem nakonec uplatnil v diplomové práci, která se týkala případové studie přechodu z výroby kusového charakteru na výrobu sériovou v české společnosti, jejímž vlastníkem byl nadnárodní koncern.

Druhé a v tomto případě i osudové setkání s logistikou následovalo ihned po mém studiu, kdy jsem v uvedené společnosti přijal nabídku řídit její útvary skladů, expedice, dopravy a tím měl možnost vést nebo se podílet na mnoha jejích firemních projektech týkajících se např. zavedení systému automatické identifikace (č. k. ) ve skladech a ve výrobě, implementace ERP IS a jeho nastavení pro operativní nákup a řízení zásob, zavedení sériové výroby komponentů pro koncernové produkty s prvky štíhlé výroby, standardizace procesů a jejich ISO certifikace, aj. Tehdy jsem zahájil svoji logistickou praxi, která bez přerušení trvá nepřetržitě 20 let.

Vaše logistická praxe je pěkně dlouhá, můžete nám osvětlit, čím přesně se v logistice zabýváte?

Stručně řečeno, v současnosti působím jako nezávislý odborník, který výrobním, obchodním a logistickým společnostem pomáhá s optimalizací a rozvojem jejich logistických systémů. Firmám předávám praxí ověřená řešení a know-how pro nákup, řízení zásob, plánování a řízení výroby nebo služeb, manipulaci s materiálem, skladování, dopravu a distribuci produktů, aby dokázali efektivně, účelně, včas a hospodárně reagovat a uspokojovat požadavky interních a externích zákazníků.

Pro lepší pochopení vám uvedu jeden z případů, na kterém lze popsat část poskytovaných služeb, které zákazníkům poskytuji. Společnost XY potřebuje vybudovat nový centrální sklad, ze kterého je distribuováno zboží do regionálních poboček, partnerům nebo koncovým zákazníkům. Její pracovníci nemají čas a často ani odborné znalosti na to, aby takto rozsáhlý projekt dokázali zrealizovat vlastními silami. Takovému zákazníkovi zpracuji dispoziční řešení (layout) skladu s rozmístěním skladovacích systémů a obslužných ploch. Detailní uložení jednotlivých produktů ve skladu, sortimentních skupin a položek, pro jejich efektivní manipulaci na vstupu a výstupu navrhnu s ohledem na vytížení a kapacitu skladu pro min. a max. výši zásob a četnost/frekvenci manipulačních operací a přepravovaných objemů. S ohledem na firemní potřeby a funkcionalitu firemního IS vytvořím zákaznické řešení pro řízení zásob na centrálním skladu. Pro požadovaný stupeň technologické vybavenosti, mechanizace a automatizace navrhnu vhodné skladovací a informační technologie, manipulační techniku, dopravní zařízení atd. Zpracuji požadavky na funkcionalitu ICT systémů a odborně dohlédnu na jejich implementaci, aby byly splněny stanovené cíle včas a za sjednanou cenu bez navyšování nákladů. Pomohu s výběrem vhodných dodavatelů, zpracuji dokumentaci výběrových řízení a zajistím jejich kompletní organizaci s garancí nezávislosti a transparentnosti. Pro hodnotící komisi vypracuji posouzení a vyhodnocení nabídek dodavatelů. Sestavím procesní model skladování, čímž bude zajištěna opakovatelnost pracovních činností a jejich dodržování. Jeho namodelováním v podnikovém IS bude dosaženo požadované procesní optimalizace. Nadefinuji a nastavím měřitelné parametry KPI, které bude nezbytné shromažďovat a vyhodnocovat, pro řízení výkonnosti celého procesu. Pro distribuci zboží z centrálního skladu na pobočky, k partnerů či koncovým zákazníkům zpracuji firemní distribuční koncepci. Během realizace projektu budu průběžně školit a trénovat personál na dané pracovní činnosti. 

Jako auditor logistiky a člen Komory logistických auditorů provádíte audity logistiky v řadě firem, můžete nám nějak shrnout klady a zápory logistiky v českých firmách? Jsou věci, ve kterých české firmy vynikají (z pohledu logistiky) a naopak, kde stále zaostávají (nebo logistiku podceňují?)

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože řečeno sportovní terminologií, některé společnosti kopou ligu a některé pouze divizi. Na první pohled si naše firmy vedou celkem dobře, ale pod povrchem stále přetrvávají některé zásadní problémy. V mnoha podnicích například stále nejsou zřízeny samostatné útvary logistiky a jejich funkci plní jiné úseky. Problém tkví v tom, že tato oddělení mají příliš úzké zaměření, než aby zvládaly zavádět do podnikové praxe moderní, a především komplexní integrovaná logistická řešení.

Většina českých firem si uvědomuje, že bez trvalých změn v logistice koncept čtvrté průmyslové revoluce nepřežije. O trendech a nových technologiích se hodně mluví, hodně píše a v řadě firem se novými „zaklínadly“ rádi chlubí. Ale jen zlomek z nich pro svůj byznys využívá jejich skutečný potenciál. České firmy vykazují výrazně nižší úroveň při adopci moderních technologií. Oproti evropskému průměru téměř o 20 procent. Pouze dvě procenta malých a středních strojírenských firem v Česku aktivně zavádí digitalizaci. Trend směrem k průmyslu 4.0 táhnou hlavně větší firmy s koncernovým a převážně zahraničním zázemím, což způsobuje, že existují velké rozdíly mezi malými a středními podniky a velkými hráči. Pro malé a střední české firmy není situace jednoduchá, protože mají omezený kapitál na inovace a od případného zisku dotací je zase odrazuje administrativní náročnost nebo neznalost prostředí.

Je to klišé, nicméně platí, že ryba smrdí od hlavy. Pokud není v managementu podniku ten správný vizionář, který do firmy přinese vizi, chce se vzdělávat a sledovat trendy nebo si nechat poradit, je těžké se bavit o jakýchkoliv dalších krocích. Nakonec nelze než souhlasit Rudolfem Urbánkem, generálním ředitelem Microsoftu Česko a Slovensko, který řekl: „Bez technologií jen těžko budete dlouhodobě úspěšní. Ale jen nakoupit technologie nestačí. Musíte hlavně ‚nakoupit‘ svoje zaměstnance, protože digitální transformace je o lidech.“

Jaké trendy v logistice v současnosti vidíte?

Logistika patří mezi obory, kde je novátorství a udržení kroku s aktuálními trendy obzvlášť důležité. Trendů v logistice lze vysledovat mnoho a čas ukáže, které z nich nejvíce ovlivní její globální transformaci. Stabilní, dlouhodobé globální změny, které určují širší sociální, technologické a ekonomické rámce můžeme zařadit mezi tzv. megatrendy, k nimž patří především ty technologické.

Témata v oblasti technologií, automatizace, propojení, a především digitalizace jsou ta, která budou mít na logistiku „high impact“. Robotika a automatizační technologie přinášejí nové úrovně produktivity. Internet věcí umožňuje inteligentním objektům, aby byli aktivními účastníky self-řízení, událostmi řízených logistických procesů. 3D tisk je technologií, která změní zítřejší logistiku přidáním nové rozmanitosti do výrobních strategií. Rozšířená realita poskytne nové perspektivy v plánování logistiky, provádění procesů a přepravě. Autonomní vozidla transformují logistiku na novou úroveň bezpečnosti, efektivity a kvality. Bezpilotní letecká vozidla neboli "drony" změní budoucí formy expresního doručení zásilek přes pečlivě koordinované letecké sítě. Využití velkých dat a jejich analýza nabízí velký potenciál pro optimalizaci využití kapacity, zlepšení spokojenosti zákazníků, snížení rizika a vytvoření nových obchodních modelů. Cloud Logistics je ideální pro složité, nestálé prostředí a umožňuje nové obchodní modely založené na logistických službách. Díky přístupu k nízkonákladovým snímačům logistika pravděpodobně zvýší používání senzorů a vytvoří tak inteligentní infrastruktury pro sledování, kontrolu a objemové skenování v dodavatelském řetězci.

Ale nejedná se pouze o dlouhodobé megatrendy, které hrají roli při formování logistiky zítřka. Microtrendy a startupy mohou vyvolat změny v mnohem kratší době. Dnešní „malé trendy“ a inovace také hrají důležitou roli při formování budoucnosti logistiky a v uplynulých letech jsme byly svědky začínajících podniků, kterým se podařilo „narušit“ průmyslové odvětví již za několik let.

Když jsme u těch trendů, největším trendem je nyní logistika 4.0, chytré technologie, IoT, apod. Jak logistiku 4.0 vidíte právě vy? Nebo lépe, v čem podle vás l 4.0 spočívá?

Rozvoj technologií a digitalizace vytvářejí obrovské příležitosti při zefektivňování procesů, zvyšování kvality, vytváření nových příjmových toků a snižování nákladů. Výzvy jsou významné a logistika charakterizovaná čtvrtou průmyslovou revolucí čelí úkolu jednak jako průmysl a jednak také jako věda. Spojuje "makroskopický" pohled na virtuální normativní svět s "mikroskopickým" pohledem na skutečný, operující svět. To zahrnuje širokou škálu důsledků a vyvolává otázky. Jednou z klíčových otázek je, jak nejlépe převést (deterministické) plánování na klientelu (pravděpodobnostních) autonomních, kyberneticko-fyzikálních systémů. Ještě podstatnější se ale jeví otázky spojené s logistikou, které vznikají v interakci člověk-stroj. Stroje lze dnes ovládat pomocí hlasových příkazů nebo gest. V budoucnu budou lidé komunikovat s komplexními roboty, a dokonce s roji jednoduchých kybernetických systémů. Komunikace již nebude jednostranná. Stroje se také přiblíží člověku, například v tom, aby spustili doplňující činnosti nebo naplánovali údržbu. Aby to bylo jasné, stroje budou moci sami rozhodovat. Což způsobuje, že si musíme položit další otázky. Jakou roli budou hrát lidé v rozhodování strojů a jak budou odpovědnosti sdíleny mezi lidmi a stroji? To ukazuje, jak zásadní a metafyzický je nárok logistiky jako vědecké disciplíny v době čtvrté průmyslové revoluce. Logistika se dnes stále více považuje za hnací sílu vědeckého i technologického pokroku. Tento nový svět vyžaduje logistiku jako novou formu výzkumu a vývoje, ve které logistika funguje jako prostředník mezi informatikou, statistikou, matematikou, ekonomikou a inženýrskou vědou. Logistika by neměla v budoucnosti hledat pouze nové „business“ modely, ale měl by se stát „motorem“ čtvrté průmyslové revoluce.

Ve vašem profilu na webu čteme, že jste také interim manažer. Co konkrétně řešíte a jak taková externě-interní spolupráce probíhá?

V případě řešení okamžité personální potřeby, kdy daná společnost má nedostatek vlastních odborných kapacit, lze využít interim managementu k dosažení stanoveného firemní cíle nebo výsledku. V oblasti logistiky se požadavky zákazníků mohou týkat podniku a jeho logistického systému jako celku nebo pouze jeho jednotlivé části či oblasti. Vždy záleží na tom, co je potřeba změnit a jak „radikální a hluboké“ změny je potřeba zrealizovat a uvést do praxe. Průběh práce interim manažera, velmi zjednodušeně řečeno, je podobný tomu, co firma očekává od nového kvalitního a vysoce kvalifikovaného zaměstnance. K novému zaměstnavateli nastupujete ihned nebo v řádech dnů a v určeném časovém období a za předem stanovených finančních podmínek společnosti dočasně poskytujete svoji manažerskou kapacitu a vaše know-how (zkušenosti, znalosti a dovednosti). Nezatížen „provozní slepotou“, politikou a firemními zvyky se musíte nejen rychle zorientovat a seznámit se se situací, nezávisle zanalyzovat stávající stav, přinést nové pohledy a navrhnou nová řešení, ale především ihned zahájit efektivní práci na daném projektu. Při výkonu činností interim managementu musíte jednat otevřeně a dodržovat vysoké profesionální standardy, musíte se soustředit na to, co je pro podnik nejdůležitější, protože přebíráte zodpovědnost za realizaci daného projektu a jeho úspěšné ukončení. Rozhodujete a prosazujete změny. Řídíte tým delegovaných spolupracovníků.

No a přejděme nyní k vašemu aktuálnímu působení. Založil jste LOGISTIQ HUB, tak nám něco o něm povězte. Co to je za projekt, pro koho je a jak vás tato myšlenka vůbec napadla?

Logistika je velmi dynamicky se rozvíjející obor, který bude v budoucnosti čím dál tím častěji vyžadovat nutnost kooperace různých „specialistů“, kteří budou muset při vytváření logistických řešení velmi úzce spolupracovat. Tato skutečnost, ale především zkušenosti z praxe mě přivedly k myšlence založit takovou společnost, jejíž formát bude schopen uspokojovat a naplňovat potřeby různě velkých firem, výrobního či nevýrobního charakteru, portfoliem služeb pokrývající celý jejich logistický systém.

Výsledkem bylo založení "logistického IQ HUBu" - místa síťového propojování profesních odborníků a firem, jejich know-how a ICT technologií. LH poskytuje odborné konzultační služby s komplexním (holistickým) přístupem k zákaznickým řešením na straně jedné a pořádá oborové kurzy, speciální workshopy a jiné programy vycházející z podnětů naší praxe a potřeb zákazníků na straně druhé. Expertní zázemí pro naši činnost tvoří senior konzultanti, lektoři a technologické společnosti. Tito externí partneři s mnohaletou praxí, technologiemi a zkušenostmi v oboru jsou základem poradenských týmů. Partnerství a jeho systém pro vytváření různých společných projektových a realizačních seskupení je postaveno na modelu, jehož inspirací se stala vztahová strategie „WIN–WIN“. Jsem přesvědčen, že vytvořit a udržet dlouhodobý vztah mezi jednotlivými stranami lze pouze v takovém modelu, kde jsou obě kooperující partnerské strany vítězem. K základním hodnotám vzájemné spolupráce patří etické a morální chování, zodpovědnost při realizaci dohodnutých aktivit a důvěra při společném dosahování úspěchů.

Jakým směrem se bude logistika ubírat v horizontu 5 let?

Není vůbec snadné analyzovat svět současných inovací a nejmodernějších technologií. Ještě složitější je zhodnotit tento stav výhledově tak, aby bylo možné predikovat další vývoj logistických systémů. Není, ale pochyb o tom, že se odvětví bude měnit společně s postoji zákazníků a cenami zdrojů. Podle studie společnosti McKinsey & Company způsobí neustále rostoucí globalizace a zvyšující se objemy volného obchodu to, že okolo roku 2020 bude 80% zboží na světě vyráběno v jiné zemi, než kde je spotřebováno, což bude vyžadovat lepší řízení všech souvisejících procesů v dodavatelském řetězci. Proto je nejvyšší čas hledat cesty na utváření úplného digitálního propojení ve všech činnostech tvorby přidané hodnoty - v rámci hodnotového řetězce (vývoj výrobku, nákup, výroba, prodej a marketing). Udržení a zvýšení konkurenceschopnosti celého logistického řetězce představuje radikální změnu především pro střední a malé firmy. Současné trendy, inovace a technologie, které začínají transformovat logistiku hovoří celkem jednoznačně. Proto přítomnost a blízkou budoucnost logistiky vidím v jasných obrysech a dala by se shrnout do jednoho slova – automatizace.

A na závěr otázka na KLA, jste naším dlouholetým členem. Proč jste se stal členem KLA a jaký přínos Komory vidíte?

Před více než 10ti lety jsem často přemýšlel, kam a jakým způsobem bych mohl posunout svoji profesní kariéru. Tehdy jsem došel k závěru, že vhodným následujícím krokem by bylo, kdybych si mohl svoje praxí nabyté znalosti certifikovat. Tu správnou „certifikační instituci“ jsem našel v Logistické akademii a jejím certifikačním systému pro logistiky z praxe. Jednou z certifikačních úrovní byla také kvalifikace pro odbornou auditorskou činnost v oblasti logistiky – auditor logistiky. A když se mi nějaký čas, po úspěšné obhajobě, naskytla možnost stál se členem KLA, tak jsem věděl, že členstvím v této komoře bude zásadním způsobem ovlivněno moje další profesní směřování a působení v logistice. Členství v KLA mi pomohlo nejen v prohloubení mých profesních znalostí a dovedností, ale také jsem zde poznal nové kolegy – profesionály v našem rozsáhlém logistickém oboru, kterých si velice vážím. A jaký vidím její přínos? Dle mého mínění je jejím největším přínosem standardizovaná metodika provádění logistických auditů, pomocí které dokážeme, my auditoři, komplexně, nezávisle a rychle identifikovat nedostatky a problémová místa posuzovaného podnikového logistického systému a jeho prvků.

zpět na seznam článků