Procesní analýza formou Value Stream Mapping (VSM)

Celková efektivita podniku závisí na efektivitě jednotlivých procesů, které v podniku probíhají. Pokud chceme tyto procesy optimalizovat a dosahovat tak vyšší celkové úrovně, je nutné se na dílčí procesní položky zaměřit podrobněji a zanalyzovat míru jejich přínosu.

Proč právě VSM?

Protože tato metoda nabízí poměrně jednoduchý postup a kvalitními výsledky. S využitím metody VSM je pouze nutné zahrnout každý důležitý krok do schématu a zhodnotit, nakolik přidává hodnotu pro zákazníka. Díky tomu je možné analyzovat veškeré procesy do hloubky a zjistit, jaké změny je nutné realizovat pro dosažení vyšších výkonů.

Zjednodušeně lze říci, že i na složité procesy je možné se podívat z nadhledu, zjistit problematické oblasti a navrhnout si optimalizaci šitou na míru konkrétnímu požadavku.

Pojďme si tedy metodu VSM představit

VSM (Value Stream Mapping = mapování toku hodnot) je metodou využívající vývojových diagramů k ilustrování, analyzování a zdokonalování veškerých kroků nutných pro doručení produktu či služby. Reviduje posloupnost procesních kroků a informací od samotného počátku až po doručení k zákazníkovi.

Stejně jako řada jiných typů vývojových diagramů i VSM používá piktogramy pro identifikaci jednotlivých pracovních aktivit a informačních toků. Díky své jednoduchosti a názornosti poskytuje komplexní pohled na celý proces a umožňuje jeho hlubší pochopení. VSM se uplatní především při odhalování a eliminaci zbytečných úkonů a s tím spojeného plýtvání. Jednotlivé položky jsou zhodnoceny z hlediska přínosu přidané hodnoty z pohledu zákazníka. Cílem je samozřejmě eliminovat ty, které požadovanou hodnotu nepřinášejí.

Smysl a výhody VSM

Mapování toku hodnot je silným nástrojem pro odhalování plýtvání v jakémkoli procesu, nikoli jen výrobním. To je jeho hlavním úkolem. Díky analýze procesních kroků z hlediska jejich přínosnosti je možné zjistit reálný stav, ale i příčiny případných problémů.

VSM, stejně jako jiné vizualizace, slouží i jako efektivní nástroj pro komunikaci a spolupráci. Pracovníci si mohou přehledně vizualizovat současný stav procesu a místa, kde dochází k plýtvání. Mohou odhalit zpoždění, nadbytečné prostoje, úzká místa a podobně. A co je důležité, na základě těchto informací celý proces optimalizovat a celkově zefektivnit.

Jak si metodu VSM shrnout?

I když je typickým účelem VSM eliminace plýtvání a s tím souvisejících ztrát, můžeme ji vidět i z perspektivy přidávání hodnoty. Protože především hodnota je tím, co zákazníka skutečně zajímá. Díky eliminaci prostojů, neefektivních úkonů, úzkých míst a jiných problémů můžeme ušetřit značnou část nákladů a vytvářet tak hodnotu v podobě nižší ceny a/nebo vyšší kvality produktu. Pokud je za něco zákazník ochotný zaplatit, pak je to právě hodnota.

zpět na seznam článků