Zvýšení propustnosti pracoviště

Cíl realizace studie

Posouzení návrhu prostorového řešení montáže (materiálové toky a skladovací kapacity) a zpracování návrhu a optimalizace materiálových toků obrobny a příslušných skladů v slévárenském provoze.

Primární požadované výstupy:

Podklady pro zpracování:

Postup řešení

  1. analýza současného stavu, sběr dat a parametrizace procesu
  2. tvorba dynamického modelu současného stavu
  3. návrhy změn v procesu
  4. simulace variant v dynamickém modelu dle navržených řešení
  5.  výběr nejvhodnější varianty a zpracování plánu implementace

Simulační model  optimalizovaného procesu

Varianty ověřované simulačním modelem:

Sledované parametry

Ukázka výstupů z průběhu simulačního projektu

 

Ukázka z výstupů simulačního modelu – modul optimizer (sledování potřeby pracovišť při změně parametrů)

 Ukázka z výstupů simulačního modelu – modul optimizer (sledování vlivu změny parametrů na průchodnost výroby)

Zhodnocení projektu

Navržená výsledná varianta prostorového řešení montáže malých kotlů (oponentní návrh DYNAMIC FUTURE s.r.o.) umožňuje splnit plánovaný směnový výkon v celém objemu. Tato varianta prostorového řešení montáže přináší zásadní změnu stávajícího prostorového uspořádání provozu.

Zpracovaný návrh odstraňuje všechna stávající úzká místa procesu. Řešení těchto pracovišť bylo nastaveno tak, aby byl zajištěn mezní výkon, tedy jeho naddimenzování odpovídá cca třetinové rezervě výkonu.

Vynaložené náklady na realizaci s předpokládanou návratností cca 2,5 roku však sebou přináší, mimo modernizaci provozu na srovnatelnou úroveň s moderními provozy montáže ve světě, výrazné zvýšení průchodnosti montovny.

 

Úspora pracovníků – 22 %

Snížení náročnosti na manipulaci – 14 %

Při přepočtení stávajícího stavu pracovníků obsluhy provozu na plánovaný výkon, byť pro tento objem montáže je stávající provoz neprůchozí, dochází k 23% zvýšení produktivity práce (při stejném poklesu počtu pracovníků na lince).

Roční úspora plynoucí z realizace projektu – 288 tis. €

Návratnost investice – 2,5 roku

zpět na případové studie


Související členové