Logistika je nesmírně kreativní obor, říká Radek David z KLA

Poradenství, audity i lektorská činnost, Ing. Radek David má v oblasti logistiky široký záběr. Je členem a současně zakladatelem rady Komory logistických auditorů a školitelem v Logistické akademii. Není proto divu, že nás tento muž zaujal a rozhodli jsme se mu položit několik otázek. Zajímala nás jeho kariéra, osobní život a samozřejmě i jeho názory na vývoj logistiky. Poznejte blíže sympatického odborníka jménem Radek David.

Radek David z Logiconu o logistice

Logistika je kreativní a nepostradatelná

„Logistika je obor, se kterým jsem se setkal poprvé na svém studiu na vysoké škole. I když v té době se samotný pojem „logistika“ ještě nepoužíval, obsah, předmět a poslání tohoto oboru je víceméně neměnný až dodnes. A co je na tom oboru nejzajímavější? Je to nesmírně kreativní obor. Odráží bohatost a různorodost života, směřuje k uspokojování potřeb člověka, firem, organizací i celé společnosti. Logistiku najdeme všude: ve výrobě, obchodě, zdravotnictví, cestovním ruchu, státní správě, zemědělství, stavebnictví…. Všude přece potřebujeme mít správné věci, na správném místě, ve správný čas a s požadovanou kvalitou … a to vše za přijatelné náklady.”

 

Logistika je základ každé dlouhodobě dobře fungující společnosti

Představuje řád a kde je řád, je i spolehlivost. Kde je spolehlivost, je i důvěra a loajalita zákazníků. Aby však byla efektivita co nejvyšší, je nezbytnou součástí logistiky predikce.

„Funkční logistika je postavena na dobré předpovědi budoucí poptávky. Umíme-li v logistice dobře předpovídat, pak také většinou umíme i dobře plánovat. A dobrý logistický plán dává předpoklad, abychom náklady na realizaci dokázali minimalizovat,” uvedl Ing. David.

 

Platí tady zjednodušeně rovnice: dobrá předpověď = nižší náklady. Realizovat tuto rovnici v praxi je však již trochu obtížnější.

Vývoj logistiky a přání Radka Davida

Vše se v čase vyvíjí, a proto nás zajímalo, jak tento odborník vnímá vývoj logistiky a jejích metod za posledních 10 let. Co se podle něj změnilo a jaký očekává vývoj logistiky v budoucích letech?

„Principy a teoretická východiska logistiky jsou víceméně dlouhodobě neměnné a stabilní již od vzniku tohoto oboru. Používané metody, nástroje a postupy však za posledních 10 let byly ovlivněny prudkým rozvojem ITC. Moderní pojetí logistiky již dnes není představitelné bez komplexních ERP systémů. Pojmy jako „WMS“, „IMS“, „APS“ se staly nedílnou součástí slovníků logistiků. Druhým faktorem, který ovlivnil vývoj logistiky je fakt, že logistika začíná být ve firmách chápána jako hodnototvorný proces.  Logistický management se stává součástí strategického řízení firem a organizací.”

Nad budoucím vývojem logistiky se Ing. David zamyslel z pohledu logiky, tedy jak by to mělo být, reálně zhodnotil další vývoj a vyslovil své přání, jak by chtěl, aby tomu bylo.

"Moc bych si přál, aby se praxe INDUSTRY 4.0. neotočila proti člověku,..."

Smyslem a cílem oboru logistika je umisťování správných věcí, ve správný čas a na správné místo. Filosoficky vzato by měl vývoj oboru směřovat ke správnějším věcem ve správnějším čase na správnější místa. Vše se tedy bude individualizovat, zrychlovat a zpřesňovat, vše bude datově a informačně provázáno….. nastane čas „INDUSTRY 4.0.“ Moc bych si přál, aby se praxe INDUSTRY 4.0. neotočila proti člověku. Proti jeho svobodě a duši…”

Pro doplnění Radek David zmínil, že cíl logistiky je dnes definován jako „dosažení optimální úrovně služeb zákazníkům při minimalizaci nákladů.” Do budoucna by však tento cíl rozšířil o tyto další cíle:

  1. dosažení optimální spokojenosti člověka při minimalizaci stresů

  2. dosažení udržitelného rozvoje společnosti při minimalizaci dopadů na životní prostředí

Kariéra, zkušenosti a úspěchy

Nyní opustíme logistiku jako obor a více se zaměříme přímo na osobu Ing. Radka Davida. Jeho práce je velmi pestrá - je součástí společnosti LOGICON Partner s. r. o., Komory logistických auditorů a Logistické akademie. Jaké jsou jeho jednotlivé funkce a co obnášejí?

„Poradenská činnost, kterou vykonávám prostřednictvím společnosti LOGICON Partner s.r.o. mi zabere podstatnou většinu mého pracovního času. Co se týká Komory logistických auditorů, tak tady bych mé aktivity asi zařadil do kategorie „profesní koníček“. S několika zapálenými profesionály v oboru logistiky jsme Komoru v roce 2002 založili. Komora se od té doby úspěšně rozvíjí a dnes registruje 28 aktivních členů, kteří jsou nejen profesní kolegové, ale i dobří přátelé. Práce v lektorském sboru Logistické akademie mne několikrát ročně dostává do role oponenta a hodnotitele závěrečných prací studentů LA. Sepětí poradenské logistické praxe a logistického vzdělávání mi poskytuje výbornou příležitost sledovat vývoj trendů, nových metod a nástrojů oboru.”

Své znalosti a zkušenosti prohluboval Ing. Radek David absolvováním celoročního studia „Logistika-řízení zásob“, které vedli lektoři z univerzity v Haagu.

„Vedle obrovského množství praktických i teoretických informací o oboru do nás Nizozemští lektoři „naočkovali“ myšlenku: Logistika je synonymum slova SPOLUPRÁCE. Ve své poradenské praxi si tuto myšlenku stále vybavuji. Dalo by se také říci, že princip týmové spolupráce v řešení logistických projektů nabývá v dnešní turbulentní době stále většího významu.”

Na závěr studia byli studenti přizváni až do Holandska, kde si mohli prohlédnout logistické provozy, které v té době představovaly špičky v oboru. V České republice nic podobného k vidění nebylo.

Ke svým profesním úspěchům se Ing. David vyjádřil takto: Za svůj největší osobní úspěch považuji fakt, že jsem obklopen lidmi, se kterými si rozumím a se kterými jsem schopen sdílet osobní i profesní prožitky. Profesní úspěchy by měli zhodnotit mí kolegové, mí zákazníci a partneři na logistických projektech na kterých jsem měl příležitost participovat.”

Významným profesním obohacením je pro Ing. Davida členství v Komoře logistických auditorů. Podle nové právní úpravy se nejedná o sdružení, ale o spolek. Slovíčko „spolek“ ale i lépe vyjadřuje podstatu Komory. Spolčuje lidi stejného zaměření a  stejného profesního zaměření, kteří sdílejí stejné cíle a hodnoty oboru. Dominantním přínosem KLA nejen pro mne – ale věřím,  že i pro všechny členy komory - je sdílení informací o nejlepší praxi v našem oboru.”

Nahlédnutí pod pokličku - osobní život a plány

Volný čas Ing. Davidovi zcela naplňují tři aktivity: Rodina a vnoučata, aktivní turistika a řezbářství. Budoucí plány směřují také tímto směrem. Plánuje být skvělým dědečkem, poznat co nejvíce krásných lidí a krásných míst na této zemi a krásu by chtěl vyřezat i do dřeva. Udržovat krok s novými technologiemi v oboru Logistika chce však nadále.

Za deset let dosáhnu důchodového věku, dopřeje-li mi to zdraví, chtěl bych co nejdéle aktivně pracovat v oboru, předávat zkušenosti a věnovat se svým koníčkům…”

 

--

LOGICON Partner, s. r. o. | www.logicon.cz

Poradenská společnost založená v roce 2003 za účelem hledání optimálních řešení v oblasti podnikové logistiky a poradenské podpory realizace logistických projektů. Základ poradenského týmu tvoří senior konzultanti s rozsáhlou poradenskou a manažerskou praxí v logistice, kteří působí ve společnosti od jejího založení.

Dlouholetá praxe, sehraný tým a praktické zkušenosti konzultantů jsou zárukou toho, že umí pro zákazníky naplnit heslo „…. NAJDEME VÁM ŘEŠENÍ“

Komora logistických auditorů | www.kla.cz

Sdružujeme auditory logistiky, chráníme a prosazujeme jejich oprávněné zájmy a garantujeme odbornou úroveň provádění logistických auditů. Jsme vrcholovým garantem logistické odbornosti v ČR. To jsme my.

 

zpět na seznam článků


Související členové